Gå vidare till innehåll

Gratis byggsats vid beställningar över 1100 SEK

★★★★★ 25 000+ nöjda kunder

Säker betalning med klarna

  Allmänna villkor

  Allmänna villkor  Artikel 1 - Definitioner

  Följande definitioner gäller i dessa villkor:

  Nyttjandeperiod: den period inom vilken köparen, som är en konsument, kan utöva sin ångerrätt;
  Konsument: en fysisk person som inte agerar inom ramen för ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med GDR-Trading.
  ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
  Köpare: den person med vilken ett distansavtal ingås, oavsett om denne är konsument eller inte;
  Mallformulär: det mallformulär för ångerrätt som GDR-Trading tillhandahåller och som en konsument kan fylla i när han eller hon utövar sin ångerrätt.
  GDR-handel: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
  Distansavtal: ett avtal för vilket endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används via GDR-Trading-webbplatsen eller ett annat system som organiseras av GDR-Trading för distansförsäljning av produkter, fram till och med ingående av avtalet;
  Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för GDR-Trading.
  Artikel 2 - Bouwpakket.coms identitet

  Handelsnamn: GDR-Trading
  Handelskammarens nummer: 81567286
  Momsregistreringsnummer: NL003577803B63
  E-post: modelset@outlook.com  Artikel 3 - Tjänster (Dropshipping)

  Om leverantören är baserad utanför Nederländerna importeras produkten i köparens namn. Eventuella ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull-) förtullningsavgifter, ska betalas av köparen. För övrigt gäller (vid tidpunkten för utarbetandet av dessa allmänna villkor) ingen importmoms eller tullklareringsavgift för försändelser från ett land utanför EU till Nederländerna med ett värde på högst 22,- euro (exklusive fraktkostnader).
  Köparen som är en konsument kan vända sig till GDR-Trading för att utöva alla juridiska rättigheter som han eller hon har gentemot leverantören, förutsatt att detta sker i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor.
  Betalning för den köpta produkten sker via GDR-Trading, som sköter betalningen till leverantören för köparens räkning.


  Artikel 4 - Tillämplighet

  Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från GDR-Trading, alla beställningar som en köpare gör hos GDR-Trading och alla distansavtal som ingås med en köpare (inklusive tilläggs-, ändrings- och uppföljningsavtal). Tillämpligheten av allmänna villkor eller (inköps)villkor från andra parter i GDR-Trading avvisas uttryckligen.
  Innan distansavtalet ingås med en konsument ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig eller tillhandahållas konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan spara den på sin dator eller någon annan varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, ska de övriga bestämmelserna i avtalet och dessa villkor fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig innebörden av den ursprungliga bestämmelsen.
  Artikel 5 - Erbjudandet

  Varje erbjudande har en begränsad giltighet, antingen under den tid som erbjudandet görs på GDR-Trading's webbplats eller till dess att de aktuella produkterna inte längre finns i lager ("slut i lager"). Om erbjudandet omfattas av särskilda villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet.
  Erbjudandet är utan förpliktelser. GDR-Trading har rätt att ändra och komplettera erbjudandet. Om ett avtal har ingåtts med GDR-Trading kommer GDR-Trading att bekräfta avtalet via e-post.
  Leveranstiderna på GDR-Trading's webbplats är vägledande och ger inte köparen rätt att häva eller kräva skadestånd om de överskrids, om inte annat uttryckligen överenskommits.
  Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att köparen ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. GDR-Trading är inte bunden av ett anbud om köparen rimligen kunde förvänta sig eller borde ha förstått att anbudet innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel. Köparen kan inte dra några rättigheter av detta misstag eller fel.
  Alla bilder, specifikationer och andra uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan, i händelse av felaktigheter och/eller avvikelser, inte ge upphov till skadestånd eller upplösning av avtalet (såvida det inte rör sig om avvikelser från de väsentliga produktegenskaperna i sådan omfattning att produkten faktiskt skiljer sig från det som köparen beställt).
  Produktbilderna är en sann representation av de produkter som erbjuds. GDR-Trading kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.


  Artikel 6 - Priset

  OBS: Eftersom GDR-Trading inte är den part som importerar produkterna är priserna i erbjudandet exklusive moms och andra statliga avgifter samt frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges. För konsumenter anges därför ett pris exklusive moms, skatter och fraktkostnader.
  Köparen ansvarar för import och betalning av moms och eventuella importtullar för de produkter som köparen köper. Köparen anses inneha alla nödvändiga import- och/eller betalningstillstånd. Avsaknaden eller återkallandet av dessa tillstånd befriar inte köparen från skyldigheten att ta emot varorna på det överenskomna sättet. Om varorna säljs av GDR-Trading utan tullklarering kan köparen inte dra någon rätt att häva beställningen av detta. Om köparen måste betala importtullar är dessa kostnader helt och hållet på köparens bekostnad och risk. Rätten att annullera beställningen kan inte härledas till en ändring av kvalitetskrav och/eller invändningar från tredje part mot varorna på grund av patent, varumärken och andra rättigheter.
  De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, t.ex. import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter. Eventuella skillnader, vare sig de är gynnsamma eller ogynnsamma, vid ankomst, avresa eller leverans ska vara till förmån för eller på bekostnad av köparen.
  Alla priser kan innehålla feltryck och tryckfel. Inget ansvar ska tas på sig för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. I händelse av feltryck och felskrivningar är GDR-Trading inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.
  En sammansatt offert förpliktar inte GDR-Trading att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller offerten för en motsvarande del av det angivna priset.  Artikel 7 - Avtalet

  Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 ska avtalet ingås när köparen har accepterat erbjudandet och uppfyllt de relevanta villkoren.
  Om köparen har accepterat erbjudandet elektroniskt ska GDR-Trading omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge GDR-Trading inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan köparen häva avtalet.
  Om avtalet ingås elektroniskt ska GDR-Trading vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om köparen kan betala elektroniskt kommer GDR-Trading att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.
  GDR-Trading kan - inom lagstadgade gränser - fastställa om köparen kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna slutas på ett bra sätt. Om GDR-Trading på grundval av denna granskning har goda skäl att inte ingå avtalet har GDR-Trading rätt att avvisa en order eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för utförandet.
  GDR-Trading ska inkludera följande information i den produkt eller tjänst som tillhandahålls en konsument, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare:
  villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
  information om garantier och befintlig service efter försäljning;
  Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till ångerblankett.
  Köparen ska se till att alla uppgifter som GDR-Trading anger som nödvändiga eller som Köparen rimligen bör förstå är nödvändiga för att avtalet ska kunna genomföras, lämnas till GDR-Trading i god tid. Om de uppgifter som är nödvändiga för avtalets genomförande inte lämnas till GDR-Trading i tid har GDR-Trading rätt att avbryta avtalets genomförande och/eller debitera köparen för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen i enlighet med sedvanliga priser.
  GDR-Trading är inte ansvarig för skador av något slag som orsakats av att GDR-Trading förlitat sig på felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av köparen, såvida inte GDR-Trading var medveten om dessa felaktigheter eller ofullständigheter.


  Artikel 8 - Ångerrätt

  Vid köp av produkter har köparen, som är en konsument, rätt att avbryta avtalet utan att ange några skäl under en period på 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och som GDR-Trading har fått kännedom om har mottagit produkten.
  Under omprövningsperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att kunna bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om rimligen möjligt - i ursprungligt skick och förpackning till GDR-Trading, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som GDR-Trading tillhandahåller.
  Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt måste konsumenten meddela GDR-Trading detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom att använda blankettmodellen. När konsumenten har meddelat att han vill utöva sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.
  Om kunden inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till GDR-Trading efter utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 ska köpet anses ha genomförts.   


  Artikel 9 - Kostnader i händelse av återkallelse

  Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon stå för kostnaderna för att returnera varorna.
  Om konsumenten har gjort en betalning ska GDR-Trading återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att konsumenten har dragit tillbaka sitt belopp. Detta gäller under förutsättning att GDR-Trading eller leverantören redan har tagit emot produkten eller att det finns ett slutgiltigt bevis för att produkten har returnerats fullständigt. Återbetalningen ska ske via samma betalningsmetod som konsumenten använder, såvida inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod.
  Om produkten skadas på grund av att konsumenten har hanterat den vårdslöst, ska konsumenten vara ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.


  Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

  Följande produkter är undantagna från ångerrätten:

  Produkter som är tydligt personliga till sin karaktär;
  Produkter som inte kan returneras på grund av sin art;
  Produkter som förstörs eller åldras snabbt;
  Produkter vars pris är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som GDR-Trading inte har något inflytande över;
  ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som köparen har brutit förseglingen på;
  förseglade produkter som inte kan returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leveransen;
  produkter som tillverkas på köparens begäran i enlighet med köparens specifikationer;
  förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leverans.


  Artikel 11 - Överensstämmelse och garanti

  GDR-Trading garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de befintliga lagstadgade bestämmelserna och/eller myndighetsföreskrifter på dagen för avtalets ingående. GDR-Trading påpekar att vissa produkter, däribland produkter för yttre vård, har ett begränsat utgångsdatum som alltid anges på produkten i fråga. Köparen måste ta hänsyn till detta utgångsdatum för att garantera produktens kvalitet och säkerhet i enlighet med tillverkarens garanti.
  En garanti som utfärdats av GDR-Trading, leverantören, en tillverkare eller en importör påverkar inte de juridiska rättigheter och krav som konsumenten kan utöva mot GDR-Trading på grundval av avtalet.
  Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till GDR-Trading inom 4 veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
  GDR-Trading's garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. GDR-Trading är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för konsumentens individuella tillämpning eller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.
  I händelse av ett anspråk enligt garantin ska GDR-Trading, enligt eget val, tillhandahålla utbyte eller reparation. Vid utbyte åtar sig köparen att returnera den utbytta varan till GDR-Trading.
  Garantin gäller inte om:
  Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
  De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med GDR-Trading:s och/eller förpackningens anvisningar;
  Felaktigheten är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

   


  Artikel 12 - Leverans och genomförande

  GDR-Trading hanterar produktbeställningar med största omsorg.
  Leveransplatsen är den adress som köparen meddelar GDR-Trading.
  GDR-Trading kommer att utföra accepterade order med vederbörlig noggrannhet. Alla leveranstider är dock vägledande, för leverans av produkter som kommer från länder utanför Nederländerna gäller längre leveranstider än vad som anges på webbplatsen. Denna tidsfrist beror på leverantörens leveranstid. Köparen kan aldrig få några rättigheter från de perioder som anges. Om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, informeras köparen om detta inom 30 dagar efter beställningen. I så fall har köparen, som är en konsument, rätt att häva avtalet utan kostnad för de produkter som inte kan levereras eller inte kan levereras inom en rimlig tidsperiod. GDR-Trading har rätt att leverera föremålen i delar, om inte detta har avvikits i avtalet eller om delleveransen inte har något självständigt värde. GDR-Trading har rätt att fakturera de levererade varorna separat. Överskridande av en tidsfrist ger inte köparen rätt till ersättning.
  I händelse av hävning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska GDR-Trading återlämna det belopp som betalats av köparen så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter hävning.
  Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska GDR-Trading försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveranstillfället ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsprodukt levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsartiklar. GDR-Trading står för kostnaderna för eventuell returfrakt.
  Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos GDR-Trading fram till tidpunkten för leverans till köparen eller en i förväg utsedd representant som GDR-Trading känner till, om inte annat uttryckligen överenskommits. Att ta emot varor utan att göra några anmärkningar på fraktsedeln/fakturan anses vara ett bevis på att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.


  Artikel 13 - Betalning

  Om inget annat har avtalats ska de belopp som köparen är skyldig betalas omedelbart efter att beställningen har gjorts (jfr. ingåendet av avtalet).
  Köparen är skyldig att omedelbart meddela GDR-Trading om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.
  Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid ska konsumenten, efter att GDR-Trading har uppmärksammat honom på den sena betalningen och efter att GDR-Trading har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att uppfylla sina betalningsskyldigheter, betala lagstadgad ränta på det belopp som ska betalas efter att konsumenten inte har betalat inom denna 14-dagarsperiod, och GDR-Trading har rätt att debitera de kostnader för inkasso som uppstått utanför domstol. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % på nästa 2 500 euro och 5 % på nästa 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. GDR-Trading får avvika från dessa belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.  Artikel 14 - Bestämmelser om webbplats och produkter

  GDR-Trading ansvarar inte för fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet och är inte ansvarig för fel eller otillgänglighet på webbplatsen av någon anledning.
  GDR-Trading garanterar inte att innehållet i e-postmeddelanden som skickas av/på uppdrag av GDR-Trading överförs korrekt och fullständigt, och inte heller att de tas emot i tid.
  Alla krav från Köparen på grund av brister från GDR-Trading upphör att gälla om dessa inte skriftligen och motiverat anmäls till GDR-Trading inom ett år efter det att Köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för hans krav.
  I den utsträckning som lagen tillåter avvisar GDR-Trading uttryckligen allt ansvar och alla krav från köpare och tredje part som har lidit (fysisk) skada på grund av vårdslös, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med bruksanvisningen. Vid medicinering måste köparen alltid rådgöra med sin läkare.
  Alla råd om användningen av produkterna som ges av GDR-Trading är endast av allmän och icke-bindande karaktär. Varje köpare måste själv bedöma om produkten är lämplig för honom eller henne. I tveksamma fall måste köparen kontakta sin (allmän)läkare för en bedömning av användningen i det specifika fallet.
  De yttre skötselprodukterna och den elektriska utrustningen måste hållas utom räckhåll för små barn. Dessutom ska produkterna förvaras i enlighet med de bruksanvisningar som fastställts för varje produkt. GDR-Trading rekommenderar att du rådfrågar en expert innan du använder de yttre vårdprodukterna vid graviditet, amning, användning av läkemedel och vid tvivel om överkänslighet mot någon av ingredienserna.


  Artikel 15 - Force Majeure

  GDR-Trading är inte ansvarig gentemot köparen om GDR-Trading inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure. Force majeure omfattar under alla omständigheter, utöver vad som anges i lag och rättspraxis: (i) force majeure hos GDR-Trading's leverantörer, (ii) statliga åtgärder, (iii) strömavbrott, (iv) fel på Internet, datanätverk och telekommunikationsanläggningar (t.ex. på grund av: cyberbrott och hackning), (v) naturkatastrofer, (vi) krig och terroristattacker, (vii) allmänna transportproblem, (viii) strejker i GDR-Trading:s verksamhet och (ix) andra situationer utanför GDR-Trading:s kontroll som tillfälligt eller permanent hindrar GDR-Trading från att fullgöra sina skyldigheter.
  Parterna får upphäva de skyldigheter som följer av avtalet under perioden för force majeure. Om denna period varar längre än två månader har endera parten rätt att häva avtalet utan någon skyldighet att ersätta den andra parten för skadestånd.
  Om GDR-Trading redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna uppfylla dem när force majeure inträffar och ett oberoende värde kan tillskrivas den del som redan har uppfyllts eller ska uppfyllas, har GDR-Trading rätt att separat fakturera den del som redan har uppfyllts eller ska uppfyllas. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.

   


  Artikel 16 - Klagomål

  Vid klagomål måste köparen först kontakta GDR-Trading. Ett klagomål upphäver inte GDR-Trading's skyldigheter, såvida inte GDR-Trading skriftligen anger något annat.
  Reklamationer om avtalets genomförande måste lämnas in till GDR-Trading i fullständig och tydligt beskriven form inom 7 dagar efter det att köparen har upptäckt bristerna.
  Klagomål som lämnas in till GDR-Trading besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer GDR-Trading att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när köparen kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
  Köparen måste under alla omständigheter ge GDR-Trading fyra veckor för att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
  Om GDR-Trading anser att ett klagomål är välgrundat ska GDR-Trading efter eget val antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd blir det en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
  En konsument kan också vända sig till en tvistkommitté för klagomål via den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  Ù

  Artikel 17 - Tvister

  Avtal mellan GDR-Trading och köparen som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag, även om köparen är bosatt utomlands. Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtalet mellan GDR-Trading och köparen ska hänskjutas till den behöriga domstolen i Amsterdam, om inte tvingande bestämmelser leder till att en annan domstol är behörig.
  Wienkonventionen om försäljning är inte tillämplig.

  Fri frakt

  Över hela världen

  #1 i Sverige

  inom byggsatser

  Livstidsgaranti

  Förlorade block? Vi levererar nya block utan kostnad